പള്ളികൂദാശക്കാലം

Dedication
   4th Sunday
Homily 01
Matthew 22 :41-46
Homily 02
Matthew 22 :41-46
Homily 03
Matthew 22 :41-46
Homily 04
Matthew 22 :41-46
Homily 05
Matthew 22 :41-46
Homily 06
Matthew 22 :41-46
Homily 07
Matthew 22 :41-46
Homily 08
Matthew 22 :41-46
Homily 09
Matthew 22 :41-46
Homily 10
Matthew 22 :41-46
Homily 11
Matthew 22 :41-46

ആരാധനാവത്സരത്തിലെ അവസാനത്തെ നാല് ആഴ്ചകളാണ് പള്ളിക്കൂദാശക്കാലത്തിലുള്ളത്. പള്ളിക്കുദാശ എന്നാല്