പള്ളികൂദാശക്കാലം

Dedication
   3rd Sunday
Homily 01
John 2:13-22
Homily 02
John 2:13-22
Homily 03
John 2:13-22
Homily 04
John 2:13-22
Homily 05
John 2:13-22
Homily 06
John 2:13-22
Homily 07
John 2:13-22
Homily 08
John 2:13-22
Homily 09
John 2:13-22
Homily 10
John 2:13-22
Homily 11
John 2:13-22

ആരാധനാവത്സരത്തിലെ അവസാനത്തെ നാല് ആഴ്ചകളാണ് പള്ളിക്കൂദാശക്കാലത്തിലുള്ളത്. പള്ളിക്കുദാശ എന്നാല്