പള്ളികൂദാശക്കാലം

Dedication
   2nd Sunday
Homily 01
Matthew 12:1-21
Homily 02
Matthew 12:1-21
Homily 03
Matthew 12:1-21
Homily 04
Matthew 12:1-21
Homily 05
Matthew 12:1-21
Homily 06
Matthew 12:1-21
Homily 06
Matthew 12:1-21
Homily 07
Matthew 12:1-21
Homily 08
Matthew 12:1-21
Homily 09
Matthew 12:1-21
Homily 10
Matthew 12:1-21
Homily 11
Matthew 12:1-21
Homily 11
Matthew 12:1-21

ആരാധനാവത്സരത്തിലെ അവസാനത്തെ നാല് ആഴ്ചകളാണ് പള്ളിക്കൂദാശക്കാലത്തിലുള്ളത്. പള്ളിക്കുദാശ എന്നാല്