പള്ളികൂദാശക്കാലം

Dedication
   1st Sunday
Homily 01
Matthew 16:13-19
Homily 02
Matthew 16:13-19
Homily 03
Matthew 16:13-19
Homily 04
Matthew 16:13-19.
Homily 05
Matthew 16:13-19
Homily 06
Matthew 16:13-19
Homily 07
Matthew 16:13-19
Homily 08
Matthew 16:13-19
Homily 09
Matthew 16:13-19
Homily 10
Matthew 16:13-19
Homily 11
Matthew 16:13-19
Homily 12
Matthew 16:13-19
Homily 13
Matthew 16:13-19
Homily 14
Matthew 16:13-19
Homily 15
Matthew 16:13-19

ആരാധനാവത്സരത്തിലെ അവസാനത്തെ നാല് ആഴ്ചകളാണ് പള്ളിക്കൂദാശക്കാലത്തിലുള്ളത്. പള്ളിക്കുദാശ എന്നാല്