വിശുദ്ധര്‍

Latin
   Latin A
02- ഞായർ
John 1:29-34
03- ഞായർ
Mathew 4.12-22
04- ഞായർ
Mathew 5.1-12
05- ഞായർ
Mathew 5.13-16
06- ഞായർ
Mathew 5.17-37
07- ഞായർ
Mathew 5.38-48
08- ഞായർ
Mathew 6.24-34
13- ഞായർ
Mathew 10.37-42
14- ഞായർ
Mathew 11.25-30
15- ഞായർ
Mathew 13.1-23
16- ഞായർ
Mathew 13.24-43
17- ഞായർ
Matthew 13:44-52
18- ഞായർ
Matthew 17:01-09
19- ഞായർ
Matthew 14:22-33
20- ഞായർ
Matthew 15:21-28
21- ഞായർ
Matthew 16:13-20
22- ഞായർ
Homily 01
23- ഞായർ
Homily 01
24- ഞായർ
Homily 01
25- ഞായർ
Homily 01
26- ഞായർ
Homily 01
31- ഞായർ
Homily 01
32- ഞായർ
Homily 01
33- ഞായർ
Homily 01
34- ഞായർ
Homily 01
35- ഞായർ
Homily 01
Homily 01
John 3.16-18
John 6.51-55
John 20.19-23
Mathew 28.16-20

Back