വിശുദ്ധര്‍

Latin
   Latin A
Mathew 10.37-42
Mathew 11.25-30
Mathew 13.1-23
Mathew 13.24-43
Matthew 13:44-52
Matthew 17:01-09
Matthew 14:22-33
John 1:29-34
Matthew 15:21-28
Matthew 16:13-20
Homily 01
Homily 01
Homily 01
Homily 01
Homily 01
Mathew 4.12-22
Mathew 5.1-12
Mathew 5.13-16
Mathew 5.17-37
Mathew 5.38-48
Mathew 6.24-34
John 3.16-18
Mathew 4.1-11
Mathew 17.1-9
John 4.5-42
John 9.1-41
John 11.1-45
John 6.51-55
John 20.19-23
John 20.19-31
Luke 24.13-35
John 10.1-10
John 14.15-21
John 14.15-21
Mathew 28.16-20

Back