കൈത്താകാലം

Kaitha
   2nd Sunday
Homily 01
Luke 15:11-32
Homily 02
Luke 15:11-32
Homily 03
Luke 15:11-32
Homily 04
Luke 15:11-32
Homily 05
Luke 15:11-32
Homily 06
Luke 15:11-32
Homily 07
Luke 15:11-32
Homily 08
Luke 15:11-32
Homily 09
Luke 15:11-32
Homily 10
Luke 15:11-32
Homily 11
Luke 15:11-32
Homily 12
Luke 15:11-32
Homily 13
Luke 15:11-32

നമ്മുടെ കര്