കൈത്താകാലം

Kaitha
   1st Sunday
Homily 01
Luke 14:1-14
Homily 02
Luke 14:1-14
Homily 03
Luke 14:1-14
Homily 04
Luke 14:1-14
Homily 05
Luke 14:1-14
Homily 06
Luke 14:1-14
Homily 07
Luke 14:1-14
Homily 08
Luke 14:1-14
Homily 09
Luke 14:1-14
Homily 10
Luke 14:1-14
Homily 11
Luke 14:1-14
Homily 12
Luke 14:1-14
Homily 13
Luke 14:1-14
Homily 14
Luke 14.7-14

നമ്മുടെ കര്