നോയമ്പ്ക്കാലം

Lent
   2nd Sunday
Homily 01
Matthew 7:21-27
Homily 02
Matthew 7:21-27
Homily 03
Matthew 7:21-27
Homily 04
Matthew 7:21-27
Homily 05
Matthew 7:21-27
Homily 06
Matthew 7:21-27
Homily 07
Matthew 7:21-27
Homily 08
Matthew 7:21-27
Homily 09
Matthew 7:21-27
Homily 10
Matthew 7:21-27
Homily 11
Matthew 7:21-27
Homily 12
Matthew 7:21-27
Homily 13
Matthew 7:21-27
Homily 14
Matthew 7:21-27
Homily 15
Matthew 7:21-27
Homily 16
Matthew 7:21-27
Homily 17
Matthew 7:21-27
Homily 18
Matthew 7:21-27
Homily 19
Matthew 7:21-27

ഈശോയുടെ പരസ്യജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണല്ലോ രക്ഷാകരകര്