നോയമ്പ്ക്കാലം

Lent
   1st Sunday
Homily 01
Matthew 4:1-11
Homily 02
Matthew 4:1-11
Homily 03
Matthew 4:1-11
Homily 04
Matthew 4:1-11
Homily 05
Matthew 4:1-11
Homily 06
Matthew 4:1-11
Homily 07
Matthew 4:1-11
Homily 08
Matthew 4:1-11
Homily 09
Matthew 4:1-11
Homily 10
Matthew 4:1-11
Homily 11
Matthew 4:1-11
Homily 12
Matthew 4:1-11
Homily 13
Matthew 4:1-11
Homily 14
Matthew 4:1-11
Homily 15
Matthew 4:1-11
Homily 16
Matthew 4:1-11
Homily 17
Matthew 4:1-11
Homily 18
Matthew 4:1-11
Homily 19
Matthew 4:1-11

ഈശോയുടെ പരസ്യജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിലാണല്ലോ രക്ഷാകരകര്