ദെനഹക്കാലം

Epiphany
   5th Sunday
Homily 01
John 3:14-21
Homily 02
John 3:14-21
Homily 03
John 3:14-21
Homily 08
John 3:14-21
Homily 04
John 3:14-21
Homily 05
John 3:14-21
Homily 06
John 3:14-21
Homily 07
John 3:14-21
Homily 08
John 3:14-21
Homily 09
John 3:14-21
Homily 10
John 3:14-21

ഉദയം, പ്രത്യക്ഷവത്കരണം, ആവിഷ്കാരം, വെളിപാട് എന്നെല്ലാം അര്