ദെനഹക്കാലം

Epiphany
   3rd Sunday
Homily 01
John 1:29-34
Homily 02
John 1:29-34
Homily 03
John 1:29-34
Homily 04
John 1:29-34
Homily 05
John 1:29-34
Homily 06
John 1:29-34
Homily 07
John 1:29-34
Homily 08
John 1:29-34
Homily 09
John 1:29-34
Homily 10
John 1:29-34
Homily 11
John 1:29-34

ഉദയം, പ്രത്യക്ഷവത്കരണം, ആവിഷ്കാരം, വെളിപാട് എന്നെല്ലാം അര്