ദെനഹക്കാലം

Epiphany
   2nd Sunday
Homily 01
John 1.14-18
Homily 02
John 1.14-18
Homily 03
John 1.14-18
Homily 04
John 1.14-18
Homily 05
John 1.14-18
Homily 06
John 1.14-18
Homily 07
John 1.14-18
Homily 08
John 1.14-18
Homily 09
John 1.14-18
Homily 10
John 1.14-18
Homily 11
John 1.14-18
Homily 12
John 1.14-18
Homily 13
John 1.14-18
Homily 14
John 1.14-18
Homily 15
John 1.14-18

ഉദയം, പ്രത്യക്ഷവത്കരണം, ആവിഷ്കാരം, വെളിപാട് എന്നെല്ലാം അര്