ദെനഹക്കാലം

Epiphany
   1st Sunday
Homily 01
Luke 4:16-22
Homily 02
Luke 4:16-22
Homily 03
Luke 4:16-22
Homily 04
Luke 4:16-22
Homily 05
Luke 4:16-22
Homily 06
Luke 4:16-22
Homily 07
Luke 4:16-22
Homily 08
Luke 4:16-22
Homily 09
Luke 4:16-22
Homily 10
Luke 4:16-22
Homily 11
Luke 4:16-22
Homily 12
Luke 4:16-22
Homily 13
Luke 4:16-22

ഉദയം, പ്രത്യക്ഷവത്കരണം, ആവിഷ്കാരം, വെളിപാട് എന്നെല്ലാം അര്