ദെനഹക്കാലം

Epiphany
   7th Sunday
Homily 01
Matthew 8:5-13

ഉദയം, പ്രത്യക്ഷവത്കരണം, ആവിഷ്കാരം, വെളിപാട് എന്നെല്ലാം അര്