ദെനഹക്കാലം

Epiphany
   6th Sunday
Homily 01
John 3:22-31

ഉദയം, പ്രത്യക്ഷവത്കരണം, ആവിഷ്കാരം, വെളിപാട് എന്നെല്ലാം അര്